តើអ្វីជា PHUM CAREER MATCHING ?

Career Matching គឺជាគេហទំព័រដែលផ្តល់នូវការវាយតម្លៃជាអាជីព,ជាគ្រូបង្វឹក និងកម្មវិធីផ្គូរផ្គង សម្រាប់នាយកប្រតិបត្តិ, អ្នកជំនាញការ, អ្នកគ្រប់គ្រងសហគ្រិន, និងសិស្សនិស្សិត ដើម្បីស្វែងយល់ពីសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងអាជីពរបស់ពួកគេ។

ប្រវត្តិនៃ Phum Career Matching

កម្មវិធី Phum Career Matching ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ ថាឡិន អ៊ិចសឺឡិនស៍ ឌីវេឡូបមិន ផាតនើរ ឯ.ក ក្នុងឆ្នាំ 2017 និង Biz Solution ។

អត្ថប្រយោជន៍ នៃ Phum Career Matching

  អ្នកស្វែងរក អាជីព

  • យល់អំពីអាកប្បកិរិយា និងអាជីពរបស់អ្នក ដែលសាកសមនឹងអ្នក
  • ដឹងពីភាពខ្លាំងនិងភាពខ្សោយរបស់អ្នក ដើម្បីផ្គូរផ្គងអ្នកនឹងអាជីពរបស់អ្នក
  • ដឹងថាជំនាញណាខ្លះ គឺជាការលើកទឹកចិត្ត និង ភាពបាក់កំលាងចិត្តរបស់អ្នក
  • ទទួលបានបច្ចេកទេសពីរបៀបកែតម្រូវអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីពរបស់អ្នក
  • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅនិង អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ដែលគាត់កំពុងស្វែងរកជំនាញ ដែលត្រូវនឹងអ្នក
  • មានឱកាសដើម្បីទទួលបាន អាជីពដែលអ្នកចង់បាន

  និយោជក

  • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលជាច្រើន
  • ទទួលបាននូវវេទិកាមួយ ដែលអ្នកអាចរកបាន បុគ្គលិកដែលសមស្រប នឹងការងាររបស់អ្នកតាមរយៈការផ្គូរផ្គងការងារ
  • ស្វែងរកបេក្ខជនដែលសមស្របទៅនឹងការងារ និងអាកប្បកិរិយារបស់និយោជក
  • ជួលនិយោជិកដ៏ល្អរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នក

ទស្សនៈវិស័យ

ទស្សនៈវិស័យ:ដើម្បីក្លាយជាប្រព័ន្ធផ្គូផ្គងការងារឈានមុខគេដែលជួយអ្នករាល់គ្នាក្នុងការសម្រេចដល់ ក្តីសុបិន្តក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួន

បេសកកម្ម

ដើម្បីផ្តល់នូវឧបករណ៍វាយតម្លៃអាជីពការបង្វឹកនិងកម្មវិធីផ្គូផ្គងសម្រាប់នាយកប្រតិបត្តិអ្នកជំនាញអ្នកគ្រប់គ្រង សហគ្រិននិងសិស្សនិស្សិតដើម្បីស្វែងយល់ពីសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងអាជីពរបស់ពួកគេ