តើការវាស់វែងទៅលើតម្លៃអាជីពការងារជាអ្វី?

និយមន័យ

ការវាយតម្លៃ ដើម្បីរកតម្លៃដែលធ្វើឱ្យអ្នកស្រលាញ់ និងជ្រើសរើសអាជីពជាក់លាក់ ។

ហេតុអ្វីយើងប្រើការវាយតម្លៃតម្លៃអាជីព?

  • ស្វែងយល់ពីគុណតម្លៃដែលស្របតាមអាជីពរបស់អ្នក

  • ផ្គូផ្គងតម្លៃទៅនឹងអាជីពដែលអ្នកបានរំពឹងទុក

  • លុបបំបាត់ឱកាសនៃ ការជ្រើសរើសអាជីពដែលផ្ទុយពីតម្លៃរបស់អ្នក

 

មើលព័ត៌មានអំពីការវាយតម្លៃខ្លួនឯងផ្សេងទៀត

ការវាយតម្លៃអំពីអាកប្បកិរិយា

ការវាយតម្លៃលើជំនាញលើកទឹកចិត្ត

 

WANNA TEST CAREER VALUES ASSESSMENT?

TEST CAREER VALUES NOW