តើការវាយតម្លៃអំពីអាកប្បកិរិយាជាអ្វី?

និយមន័យ

ការវាយតម្លៃដើម្បីរកឱ្យឃើញទេពកោសល្យនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ។

DISC ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ វីល្យមម៉ារម៉ាសិន នៅឆ្នាំ 1926។ ប្រព័ន្ធពត៌មានជាច្រើនមាននៅលើពិភពលោករួមទាំង Empodocles (444 B.C), Hippocrates (400 B.C) «ប្រភេទផ្លូវចិត្ត» ដោយលោក Carl Gustav Jung (1921) និង DISC (1926) ។

អត្ថប្រយោជន៍នៃការវាយតម្លៃអំពីអាកប្បកិរិយា

  • ដឹងថាអ្នកជានរណា

  • យល់ពីមូលហេតុដែលអ្នកធ្វើតាមវិធីដែលអ្នកធ្វើ

  • ដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ភាពខ្លាំងរបស់អ្នកនិងធ្វើការលើចំណុចខ្សោយរបស់អ្នក

  • ត្រូវដឹងពីអាជីពនិងបរិស្ថានដែលសមស្របនឹងអ្នក

 

តើ D.I.S.C នីមួយៗតំណាងអ្វីខ្លះ ? តើតួអក្សរនេះមានន័យយ៉ាងណា ?

ការគ្រប់គ្រង

ឥទ្ធិពល

ែលមានប្រៀបលើគេ, ជាអ្នកដឹកនាំ, ដែលទាមទារ, ដែលជាក់លាក់, ជាអ្នកធ្វើ, ដែលក្លាហាន, ដែលមោះមុត.

ឥទ្ធិពល

ឥទ្ធិពល

ដែលជះឥទ្ធិពល, ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍, ដែលគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែង, ដែលទាក់ទាញ, ដែលចេះទំនាក់ទំនង.

សមត្ថភាព

សមត្ថភាព

ដែលស្របតាមច្បាប់, ដែលមានសមត្ថភាព, ដែលយកចិត្តទុកដាក់, ដែលប្រុងប្រយ័ត្ន, ដែលមានមនសិការ, ដែលគិតស៊ីជម្រៅ, ចូលចិត្តគណនា.

ស្ថិរភាព

ស្ថិរភាព

ស្ថិរភាព, យឺត, ស្ថេរភាព, ការគាំទ្រ, គ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង, សុវត្ថិភាពដែលសន្សិមៗ, ដែលយឺត, ចេះជួយយកអាសារគេ, ចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានល្អ, ដែលមានសុវត្ថិភាព.

មើលព័ត៌មានអំពីការវាយតម្លៃខ្លួនឯងផ្សេងទៀត

ការវាយតម្លៃលើជំនាញលើកទឹកចិត្ត

ការប៉ាន់ស្មានទម្រង់មុខរបរអាជីព

ចង់សាកល្បងការវាយតម្លៃអំពីអាកប្បកិរិយា?

សាកល្បងការវាយតម្លៃអំពីអាកប្បកិរិយាឥឡូវ​នេះ