តើការវាយតម្លៃលើជំនាញដែលជម្រុញទឹកចិត្តជាអ្វី?

និយមន័យ

ការវាយតម្លៃដើម្បីស្វែងយល់ពីជំនាញដែលចង់បាននិងជំនាញក្នុងការជម្រុញទឹកចិត្ត របស់អ្នកហើយក៏មានដូចជាការខាតបង់និងជំនាញដែលគ្មានប្រយោជន៍របស់អ្នក ។

ហេតុអ្វីយើងប្រើការវាយតម្លៃជំនាញដែលជម្រុញទឹកចិត្ត?

  • ស្វែងយល់ពីជំនាញដែលអ្នកអាចធ្វើបានល្អបំផុតនិងដឹងពីជំនាញអ្វីដែល

            អ្នកអាចអភិវឌ្ឍបន្ថែម

  • ស្វែងយល់ពីជំនាញនៃការខាតបង់របស់អ្នកដែលជាឧបសគ្គរបស់អ្នក

            និងស្វែងរកក្រុមដែលអាចបំពេញជំនាញទាំងនោះ

មើលព័ត៌មានអំពីការវាយតម្លៃខ្លួនឯងផ្សេងទៀត

ការវាយតម្លៃអំពីអាកប្បកិរិយា

ការប៉ាន់ស្មានទម្រង់មុខរបរអាជីព

 

តើ​អ្នកត្រូវការសាកល្បងក្នុងការវាយតម្លៃលើជំនាញលើកទឹកចិត្តដែរឬទេ?

ចាប់ផ្តើមសាកល្បងឥឡូវនេះ