វីដេអូ ក្នុង

ការ​បង្ហាត់ជំនាញ អាជីព

អ្នកអាចហ្វឹកហាត់ ជំនាញរបស់លោកនាក់បាន​ តាមរយះ វីដេអូបង្ហាត់ជំនាញអាជីពរបស់យើងខ្ញុំ

Biz solution -Apps & Web De...

Biz Solution is a software development, IT services and consulting company. We are full of experiences of providing a wide range of services including mobile app, desktop software, web development, graphic design solution to every business and organization. We work with heart and accoun...

Phum Dictionary Demo ( How ...

Phum Dictionary Demo ( How to Installation and use app) Developed by: Biz solution Phum Dictionary is a 3 in 1 dictionary for learners of Khmer and English apps in iOS and Android. It is a personal translator; it turns your ordinary phone device into an extraordinary trusted dictionary,...

Career Matching Platform wa...

Career Matching Platform was co-founded in 2017 ( by Biz Soltuion & Talent Excellence Development Partner Co.,Ltd) To become leading Career Matching system that helps everyone reach their career dream I. Purpose (To help everyone discover their career aspiration) II. Benefit (Unders...